Shop rules

 

Regulamin świadczenia usług sklepu green-designers.pl

§ 1 
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, do dokonania Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Regulamin – niniejszy Regulamin 
3. Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.green-designers.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.green-designers.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§ 2
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem green-designers.pl
2. Green-designers.pl to sklep internetowy, prowadzony przez działalność gospodarczą Baskan Piotr Kania z siedzibą przy ul. Jesionowej 19, 05-540 w Zalesiu Górnym, e-mail: biuro@green-designers.pl, tel.: +48 517 203 588
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
• warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
• zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.green-designers.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
§ 3
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego akceptacji. www.green-designers.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
• podał w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
• dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
• dopuścił się innego zachowania, które zostanie uznane przez www.green-designers.pl za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.green-designers.pl.
2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.green-designers.pl,
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§ 4
Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.green-designers.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów ich ilość i koszty.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.green-designers.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza otrzymanie Zamówienia i oświadczenie woli zawarcia umowy z www.green-designers.pl.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
§ 5
Dostawa

1. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy: Green Designers ul. Jesionowa 19, 05-540 Zalesie, woj. Mazowieckie, Polska, E-mail: biuro@green-designers.pl, tel.: +48 517 203 588
3. Koszty dostawy w Polsce wynoszą:
• 0,00 zł w przypadku zamówień z odbiorem osobistym – bez względu na formę płatności
• 0,00 zł w przypadku zamówień o wartości wyższej niż 500 zł
• 25,00 zł w przypadku zamówień o wartości do 500 zł 
4. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wysłania przesyłki.
Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi, na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, wydruku elektronicznej faktury VAT.
§ 6
Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
• przelewem
• płatnością w systemie płatności internetowych
• Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w gotówce w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy Green Designers ul. Jesionowa 19, 05-540 Zalesie, woj. Mazowieckie, Polska.
§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy lub odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia (zgodnie z Art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35)
2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek green-designers.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy Towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, green-designers.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, green-designers.pl poinformuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
§ 8
Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona.
2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
§ 9
Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
• Adresat: Green Designers ul. Jesionowa 19, 05-540 Zalesie, woj. Mazowieckie, Polska, E-mail: biuro@green-designers.pl, tel.: +48 517 203 588
• Ja(*) niniejszym informuję(*) o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących Towarów(*) 
• Data zawarcia Umowy(*)
• Imię i nazwisko Klienta
• Adres Klienta
• Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
• Data
§ 10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Green-designers.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić green-designers.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz reklamacje, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Green Designers ul. Jesionowa 19, 05-540 Zalesie, woj. Mazowieckie, Polska, E-mail: biuro@green-designers.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Green-designers.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl